Witam na stronie Ścieżka Pańska. Tytuł strony zrodził się z myśli zawartej w Psalmie 25.4 -  "Panie wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie!", i jest poświęcona poznawaniu i zgłębianiu "ścieżek Pańskich" czyli tego wszystkiego, co składa się na poznanie woli Bożej dla człowieka, przez którą, albo raczej przez posłuszeństwo której, zgubiony w grzechu człowiek ma możliwość powrotu do doskonałej społeczności z Bogiem oraz osiągnięcia życia wiecznego ze Stworzycielem teraz i na zawsze w wieczności.


   Ponieważ Bóg objawił swoją wolę człowiekowi w Swoim Słowie, które nazywamy Pismem Świętym i Biblią, tematyka prezentowana na naszej stronie będzie zajmowała się zgłębianiem tego Słowa. Podzielone na działy tematyczne artykuły, które tu znajdziecie zostały napisane przez różnych autorów reprezentujących nurt chrześcijaństwa nowotestamentowego, którym przyświeca jeden cel - odtworzenie  w dzisiejszych czasach chrześcijaństwa takiego, jakiego opis znajdujemy na kartach Nowego Testamentu Pana Jezusa.

   Autorzy ci są przeświadczeni o tym, że Bóg Stwórca wszystkich rzeczy, będąc Bogiem wszechmogącym i miłującym człowieka, którego stworzył na swój własny obraz i podobieństwo, tak samo jak był w stanie w sześć dni stworzyć doskonały świat, tak samo był w stanie przekazać człowiekowi swoją doskonałą wolę odnośnie tego jak człowiek może odzyskać stan utraconej na skutek grzechu społeczności ze swoim Stwórcą i przeżyć swoje ziemskie życie na Jego chwałę, będąc światłością dla innych, a po śmierci odziedziczyć koronę żywota wiecznego obiecaną wszystkim, którzy Go miłują (Jakuba 1.12).

   Wierzymy, że przekazane przez Boga Słowo jest kompletne, pełne, zawierające wszystko, co jest potrzebne do "życia i pobożności"  (1Piotra 1.3; 2Tymoteusza 3.16,17) i w związku z tym nie należy do niego niczego dodawać ani niczego z niego odejmować (Objawienie 22.18-19).  Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków: "Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" (Hebrajczyków. 4.12). Dlatego, najlepszą rzeczą, jaką może uczynić człowiek jest przyjęcie Bożego przesłania i z wiarą okazywanie mu posłuszeństwa, gdyż jak mówi psalmista:

   "Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana! Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego, szukają Go z całego serca" (Psalm 119.1).

   Ścieżka Pańska będzie sukcesywnie rozbudowywana przez prezentowanie nowych artykułów a celem jej autora jest, aby stanowiła swego rodzaju wirtualną bibliotekę chrześcijańską.

   Serdecznie zapraszam do lektury, życząc wszystkim obfitych błogosławieństw Bożych,

   Mirosław Bartczak